Uniting Two Faiths

Rabbi Stuart E. Davis performs interfaith weddings in the Kansas City metropolitan area and throughout the United States.